Dotace

DOTACE NA NÁKUP LESNICKÉ TECHNIKY - PRV 2018

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o blížící se možnosti pro získání dotace na nákup lesnické techniky v rámci podzimního kola Programu rozvoje venkova.


Podání žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 9. 10. do 29. 10. 2018.

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Typ žadatele: držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň a vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Max. výše investice: 10 mil. Kč

Způsobilé výdaje: stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví), pro zpracování potěžebních zbytků, pro přípravu půdy před zalesněním, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy), pro údržbu a opravy lesních cest, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví.

Specifika programu: Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha.

Pokud bude požadována dotace vyšší než 1 mil. Kč, musí žadatel prokázat dobré finanční zdraví za poslední tři uzavřené roky.

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ V ROCE 2018

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost následující dotační tituly, které platí pro celou ČR kromě hl. města Prahy:

TECHNOLOGIE - VII. VÝZVA PRŮMYSL 4.0

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 2. 2018

Datum ukončení příjmu: 14. 5. 2018

Cíl programu: pořízení nové technologie a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč - 20 mil. Kč

Způsobilé výdaje na výrobní technologie: mohou tvořit maximálně jednu třetinu z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje musí být na nevýrobní technologie.

  • Příklady výrobní technologie – obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece atd.
  • Příklady nevýrobní technologie – technologie zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd., diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních atd.

INOVACE - V. VÝZVA

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: červen 2018

Datum ukončení příjmu: říjen 2018

Cíl programu: nákup strojů a jiného technologického vybavení pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu. Vývoj musí být před podáním žádosti ukončen.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 45 % malé, 35 % střední, 25 % velké podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: nákup strojů, software, projektová dokumentace, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí.

ÚSPORY ENERGIE - IV. VÝZVA

Celková alokace: 4 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: červen 2018

Datum ukončení příjmu: prosinec 2018

Cíl programu: realizace opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 % malé, 40 % střední a 30 % velké podniky

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 400 mil. Kč

Příklady podporovaných aktivit: snižování energetické náročnosti výrobních procesů; modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; modernizace soustav osvětlení; využití odpadní energie ve výrobních procesech, atd.

Měrné způsobilé výdaje projektu mohou tvořit max. 25 tis. Kč na uspořený 1 GJ.

NEMOVITOSTI - III. VÝZVA

Celková alokace: 1,5 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 3. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: úprava pozemků, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov, služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost.

V případě doložení stavebního povolení k datu podání žádosti o dotaci bude projekt bodově zvýhodněn.

APLIKACE - VI. VÝZVA

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora VaV zaměřujícího se na vývoj nových materiálů, technologií a služeb.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy, výzkumné organizace

Míra dotace: průmyslový výzkum – 70 % malé, 60 % střední a 50 % velké podniky, experimentální vývoj– 45 % malé, 35 % střední a 25 % velké podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Pro určení míry dotace je nutné stanovit podíl mezi průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem.

Způsobilé výdaje: osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

POTENCIÁL - VI. VÝZVA

Celková alokace: 1,5 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora zavádění a zvyšování výzkumných a vývojových kapacit společností a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále podpora prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 %

Výše dotace: 2 mil. Kč – 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení, pořízení patentů, licencí, know-how, programového vybavení, software atd.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - IV. VÝZVA

Celková alokace: 300 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 3. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.
Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Míra dotace: bude upřesněno ve Výzvě

Výše dotace: bude upřesněno ve Výzvě

Způsobilé výdaje: pořízení elektromobilu, zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - IV. VÝZVA

Celková alokace: 2 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora projektů, které zvýší nabídku nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 45 % malý, 35 % střední a 25 % velký podnik

Výše dotace: 1 mil. Kč – 120 mil. Kč

Způsobilé výdaje: osobní náklady, nájemné, služby expertů, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem.

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NÁKUPU TECHNOLOGIE

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o blížící se možnosti pro získání dotace na nákup strojů v rámci jarního kola Programu rozvoje venkova.
Podání žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 3. 4. do 23. 4. 2018.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

Typ žadatele: mikro (do 10 zaměstnanců) a malé podniky (do 49 zaměstnanců), zaměřené na prvotní zpracování dřeva.

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Max. výše investice: 5 mil. Kč

Způsobilé výdaje: technologie pro mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (výroba řeziva a jeho základní opracování – pilařské podniky); stroje a zařízení pro dopravu materiálu v areálu provozovny; mokré sklady dříví, sušení, paření a impregnace masivního dřeva; stavební úpravy související s umístěním strojů; nákup pozemků maximálně do 10 %.

Specifika programu: v případě realizace stavebních prací bude potřeba doložit již k datu podání žádosti o dotaci platné stavební povolení či ohlášení stavby.

Podpora se naopak nevztahuje na investice, které souvisí s průmyslovým zpracováním dřeva (např. výroba nábytku tzn., že není podporován nákup CNC strojů, briketovacích a peletovacích strojů, štípacích strojů na palivové dřevo, vysekávací, krájecí, stříhací nebo loupací stroje na dýhy, rovinné nebo profilové frézy, vrtačky, dlabačky, soustruhy, brusky, leštičky, frézky, ohýbací stroje, technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, FVE panely atd.).

Za průmyslové zpracování dřeva se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva. 

Pokud bude požadována dotace vyšší než 1 mil. Kč, musí žadatel prokázat dobré finanční zdraví za poslední tři uzavřené roky.

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ TITULY NA POŘÍZENÍ STROJŮ

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech pro získání DOTACE NA NÁKUP TECHNOLOGIE.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost následující dotační tituly, které platí pro celou ČR kromě hl. města Prahy:

TECHNOLOGIE - VII. VÝZVA PRŮMYSL 4.0

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 2. 2018

Datum ukončení: 14. 5. 2018

Cíl programu: pořízení nové technologie a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč - 20 mil. Kč

Způsobilé výdaje na výrobní technologie: mohou tvořit maximálně jednu třetinu z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje musí být na nevýrobní technologie.

  • Příklady výrobní technologie: obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece atd.
  • Příklady nevýrobní technologie: technologie zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd., diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních atd.

ÚSPORY ENERGIE - III. VÝZVA

Celková alokace: 6 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 4. 2018

Cíl programu: realizace opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti.

Příklady podporovaných aktivit: snižování energetické náročnosti výrobních procesů; modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; modernizace soustav osvětlení; využití odpadní energie ve výrobních procesech, atd.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 % malé, 40 % střední a 30 % velké podniky

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 400 mil. Kč

INOVACE - V. VÝZVA

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018

Cíl programu: nákup strojů a jiného technologického vybavení pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu. Vývoj musí být před podáním žádosti ukončen.

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: nákup strojů, software, projektová dokumentace, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí.