Dotace

DOTAČNÍ PROGRAM DIGITÁLNÍ PODNIK - TECHNOLOGIE 4.0.

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si vás informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační program DIGITÁLNÍ PODNIK - TECHNOLOGIE 4.0.

Příjem žádostí bude probíhat od 22.11.2023 do 15.02.2024.

Váš projekt budete moci realizovat až do 30.06.2026.

DIGITÁLNÍ PODNIK - TECHNOLOGIE 4.0.

Podporované aktivity:

 • Robotizace výroby – výrobní stroje a jejich součásti.
 • Robotizace manipulace – manipulační systémy – robotické ruce, manipulátory, dopravníky, ramena, automatické balicí stroje atd.
 • Robotizace skladování – např. chaotický robotizovaný sklad, automatický výdejník nástrojů, automatické přepravníky apod.
 • Měřící, skenovací a testovací technologie.
 • Komunikační infrastruktura mezi prvky systému – komunikační protokoly, ICT/IT systémy.
 • Identifikační infrastruktura – např. RFID, NFC, QR a čárové kódy, terminály.
 • Kybernetická bezpečnost – hardwarové zabezpečení ve smyslu firewallu, IPS, IDS.
 • Náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.
 • Služby, školení a ostatní výdaje.
 • Náklady na ostatní SW – v rámci cloudových služeb, který poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného.
 • Náklady na externě nakupované služby expertů, školení a certifikační proces za účelem získání mezinárodního certifikátu v oboru IT a průmyslové IT.

Míra podpory: 30 - 60 %

Výše způsobilých výdajů: minimálně 5 mil. Kč; maximálně 50 mil. Kč

Typ žadatele: malé a střední podniky

Podmínka přijatelnosti projektu:

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti. Jedná se například o plánování, řízení výroby, skladové hospodářství, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

NEJŽÁDANĚJŠÍ DOTAČNÍ TITULY PRO PODNIKATELE 2023

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si vás informovat o dvou aktuálně nejžádanějších dotačních titulech na podporu malých a středních podniků v oblasti digitalizace a energetických úspor

VIRTUÁLNÍ PODNIK

Zvýšení úrovně digitalizace v podnicích.

Příjem žádostí: od 03.07.2023 do 02.11.2023

Podporované aktivity:
  • Informační systém (ERP, MES, MIS atd.)
  • Logistické a skladovací technologie
  • Prvky vnitropodnikové konektivity
  • Kybernetická bezpečnost
  • Školení v oboru IT a další

Míra podpory: 30 - 40 %

Výše dotace: 250 tis. Kč - 200 tis. EUR

ÚSPORY ENERGIE

Snížení energetické náročnosti provozoven.

Příjem žádostí: do 30.11.2023

Podporované aktivity:
  • Výměna technologií za energeticky úspornější
  • Fotovoltaické systémy max. do 1 MWp
  • Instalace tepelných čerpadel a dalších obnovitelných zdrojů
  • Zateplení a výměna oken
  • Modernizace osvětlení
  • Využití odpadní energie atd.

Míra podpory: 35 - 65 %

Výše dotace: 500 tis. Kč - 200 mil. Kč

NOVÉ DOTACE NA TECHNOLOGIE 2022

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo řadu dotačních titulů na realizaci energetických úspor, financování vývoje či podporu výroby inovovaných produktů.

Program ÚSPORY ENERGIE

Cíl programu: snížení energetické náročnosti provozoven.

Způsobilé výdaje: výměna technologií; zateplení a výměna oken; pořízení FVE, tepelných čerpadel či biomasy; modernizace osvětlení; využití odpadní energie atd.

Míra podpory: 35 – 65 %

Příjem žádostí: do 30.11.2023

Program EFEKT

Cíl programu: zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Způsobilé výdaje: konzultace, dokumentace, organizace, příprava systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe.

Míra podpory: 90 %

Příjem žádostí: od října 2022

Program DIGITÁLNÍ PODNIK/ VIRTUÁLNÍ PODNIK

Cíl programu: podpora zvýšení úrovně digitalizace a automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

Způsobilé výdaje: SW; HW; zařízení související s ICT; logistické systémy; monitorovací systémy; vnitropodnikové sítě; služby a ostatní výdaje.

Míra podpory: 30 – 60 %/ 20 – 40 %

Příjem žádostí: do 31.10.2022

Program INOVACE

Cíl programu: podpora pořízení technologického vybavení za účelem zavedení nového inovovaného výrobku do výroby.

Způsobilé výdaje: výrobní technologie; SW, HW; stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu), licence a patenty.

Míra podpory: 20 – 60 %

Příjem žádostí: do 30.11.2022

Program APLIKACE

Cíl programu: financování výzkumu a vývoje nových materiálů, technologií či služeb.

Způsobilé výdaje: osobní náklady; náklady na nástroje a vybavení formou odpisů; dodatečné režijní a provozní náklady; licence a patenty.

Míra podpory: 25 – 70 %

Příjem žádostí: do 30.11.2022

DOTACE NA STROJE V ROCE 2021

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vás informovat o aktuálně vyhlášených dotačních programech podporujících dlouhodobě výzkumné a vývojové aktivity.

Program INOVACE

je zajímavý pro zákazníky, kteří mají vlastní portfolio výrobků a plánují pořízení nových výrobních strojů, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licencí a patentů nutných pro uvedení inovovaného výrobku na trh. Důležitou podmínkou přijatelnosti je, aby byl vývoj ukončen před podáním žádosti o dotaci.

Příjem žádostí pobíhá do 30. 4. 2021
 
Program COUNTRY FOR THE FUTURE

podporuje zavádění inovací produktů či výrobních procesů v malých a středních podnicích působící na úrovni celé ČR včetně hl. m. Prahy. Musí se však jednat pouze o právnické osoby.
Do způsobilých výdajů je možné zahrnout mimo jiné výdaje na pořízení výrobních technologií či náklady na zpracování žádosti – pouze však v režimu de minimis. Dále pak osobní náklady na výzkumné pracovníky, náklady na nástroje, potřebné vybavení související s projektem, poradenské a podpůrné služby výzkumného charakteru.

Příjem žádostí probíhá do 31. 3. 2021

Program INOVAČNÍ VOUCHERY 

podporuje rozvoj a sdílení poznatků, know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.
Do způsobilých výdajů lze zahrnout poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, měření, diagnostiku, testování, certifikace nových systémů technologických postupů či konstrukčních řešení, modelování a vývoj softwaru atd.

Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2022

POSLEDNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V RÁMCI OBDOBÍ 2014-2020

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že byla otevřena šestá, pravděpodobně poslední výzva, v rámci končícího programového období do oblíbeného dotačního programu ÚSPORY ENERGIE.

Příjem žádostí je naplánován do 30. dubna 2021.

Do způsobilých výdajů je možné zahrnout investice spojené se snížením energetické náročnosti budovy včetně nákladů na výměnu technologie.

Platí zde ale zásadní podmínka, že se musí jednat o výměnu starých strojů za nové – energeticky úspornější.

Alokace programu však byla snížena na 1 mld. Kč a s ohledem na velký zájem ze strany žadatelů se předpokládá, že bude brzy vyčerpána.

Pro malé a střední podniky byl rovněž vyhlášený program TECHNOLOGIE - PRŮMYSL 4.0., kde bude probíhat příjem žádostí o dotaci již od 2. prosince 2020 do 2. března 2021.

Důležitou podmínkou je, aby v případě pořízení strojů bylo součástí projektu také rozšíření stávajícího informačního systému nebo pořízení úplně nového.

U obou programů bude nastavena doba realizace až do června roku 2023.

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V ROCE 2019

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o dotačních příležitostech pro rok 2019.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo programy jako například Úspory energie, Inovace a Technologie - Průmysl 4.0. 

Všechny tyto programy podporují pořízení nové technologie.

ÚSPORY ENERGIE - IV. výzva

Celková alokace: 6 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. 7. 2018

Datum ukončení: 29. 4. 2019

Cíl programu: realizace opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti.

Příklady podporovaných aktivit: snižování energetické náročnosti výrobních procesů; modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; modernizace soustav osvětlení; využití odpadní energie ve výrobních procesech, atd.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 % malé, 40 % střední a 30 % velké podniky

Výše dotace: 0,5 mil. Kč - 400 mil. Kč

TECHNOLOGIE - IX. výzva - PRŮMYSL 4.0

Celková alokace: 700 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 3. 2019

Datum ukončení: 13. 6. 2019

Cíl programu: pořízení nové technologie a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč - 20 mil. Kč

Příklady způsobilých výdajů:

 • Výrobní technologie (max. 1/3 celkového rozpočtu) – obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece atd.
 • Nevýrobní technologie (2/3 celkového rozpočtu) – technologie zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd., diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních atd.

 TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY - VIII. výzva

Celková alokace: 250 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 1. 2019

Datum ukončení: 28. 5. 2019

Cíl programu: podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, které vznikly od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti

Velikost žadatele: malé firmy

Míra dotace: 45 %

Výše dotace: 450 tis. Kč - 1 mil. Kč

Způsobilé výdaje: nákup strojů, zařízení a provozních souborů, HW a SW, licencí

k využívání patentů apod.

INOVACE - VI. výzva

Celková alokace: 2,7 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 6/2019

Datum ukončení: 9/2019

Cíl programu: nákup strojů a jiného technologického vybavení pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu. Vývoj musí být před podáním žádosti ukončen

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 45 % malé, 35 % střední a 25 % velké podniky

Výše dotace: bude upřesněna ve Výzvě

Způsobilé výdaje: nákup strojů, software a data, projektová dokumentace, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů

a marketingová inovace

POTENCIÁL - V. výzva

Celková alokace: 1,3 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2018

Datum ukončení: 15. 1. 2019

Cíl programu: podpora zavádění a zvyšování výzkumných a vývojových kapacit společností a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 %

Výše dotace: 2 mil. Kč - 30 mil. Kč

Způsobilé výdaje: nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení, pořízení patentů, licencí, know-how, programového vybavení, software atd.

MARKETING - IV. výzva

Celková alokace: 300 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 3/2019

Datum ukončení: 5/2019

Cíl programu: usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích

Velikosti žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 50 %

Výše dotace: bude upřesněna ve Výzvě

Způsobilé výdaje: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím, připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu, doprava a montáž exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav

ŠKOLICÍ STŘEDISKA - III. výzva

Celková alokace: 400 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 8. 2018

Datum ukončení: 30. 5. 2019

Cíl programu: podpora projektů na vybudování/rozšiřování školicích středisek, kde budou mít zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci možnost seznámit se a proškolit s novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikání

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 50 %

Výše dotace: 0,5 mil. Kč - 5 mil. Kč

Způsobilé výdaje: rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání, školící programy, software a data

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - IV. výzva

Celková alokace: 900 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 3. 12. 2018

Datum ukončení: 31. 5. 2019 (úprava bioplynu 30. 9. 2019)

Cíl programu: podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektro-mobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Míra dotace: 25 % - 75 % podle opatření a velikosti podniku

Výše dotace: 50 tis. - 35 mil. Kč podle opatření

Způsobilé výdaje: pořízení elektromobilu, zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, technologie na úpravu bioplynu na bio metan a jeho vtláčení do distribuční sítě

DOTACE NA NÁKUP LESNICKÉ TECHNIKY - PRV 2018

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o blížící se možnosti pro získání dotace na nákup lesnické techniky v rámci podzimního kola Programu rozvoje venkova.

Podání žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 9. 10. do 29. 10. 2018.

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Typ žadatele: držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň a vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Max. výše investice: 10 mil. Kč

Způsobilé výdaje: stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví), pro zpracování potěžebních zbytků, pro přípravu půdy před zalesněním, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy), pro údržbu a opravy lesních cest, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví.

Specifika programu: Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha.

Pokud bude požadována dotace vyšší než 1 mil. Kč, musí žadatel prokázat dobré finanční zdraví za poslední tři uzavřené roky.

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ V ROCE 2018

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost následující dotační tituly, které platí pro celou ČR kromě hl. města Prahy:

TECHNOLOGIE - VII. VÝZVA PRŮMYSL 4.0

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 2. 2018

Datum ukončení příjmu: 14. 5. 2018

Cíl programu: pořízení nové technologie a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč - 20 mil. Kč

Způsobilé výdaje na výrobní technologie: mohou tvořit maximálně jednu třetinu z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje musí být na nevýrobní technologie.

 • Příklady výrobní technologie – obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece atd.
 • Příklady nevýrobní technologie – technologie zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd., diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních atd.

INOVACE - V. VÝZVA

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: červen 2018

Datum ukončení příjmu: říjen 2018

Cíl programu: nákup strojů a jiného technologického vybavení pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu. Vývoj musí být před podáním žádosti ukončen.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 45 % malé, 35 % střední, 25 % velké podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: nákup strojů, software, projektová dokumentace, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí.

ÚSPORY ENERGIE - IV. VÝZVA

Celková alokace: 4 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: červen 2018

Datum ukončení příjmu: prosinec 2018

Cíl programu: realizace opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 % malé, 40 % střední a 30 % velké podniky

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 400 mil. Kč

Příklady podporovaných aktivit: snižování energetické náročnosti výrobních procesů; modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; modernizace soustav osvětlení; využití odpadní energie ve výrobních procesech, atd.

Měrné způsobilé výdaje projektu mohou tvořit max. 25 tis. Kč na uspořený 1 GJ.

NEMOVITOSTI - III. VÝZVA

Celková alokace: 1,5 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 3. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: úprava pozemků, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov, služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost.

V případě doložení stavebního povolení k datu podání žádosti o dotaci bude projekt bodově zvýhodněn.

APLIKACE - VI. VÝZVA

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora VaV zaměřujícího se na vývoj nových materiálů, technologií a služeb.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy, výzkumné organizace

Míra dotace: průmyslový výzkum – 70 % malé, 60 % střední a 50 % velké podniky, experimentální vývoj– 45 % malé, 35 % střední a 25 % velké podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Pro určení míry dotace je nutné stanovit podíl mezi průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem.

Způsobilé výdaje: osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

POTENCIÁL - VI. VÝZVA

Celková alokace: 1,5 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora zavádění a zvyšování výzkumných a vývojových kapacit společností a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále podpora prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 %

Výše dotace: 2 mil. Kč – 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení, pořízení patentů, licencí, know-how, programového vybavení, software atd.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - IV. VÝZVA

Celková alokace: 300 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 3. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.
Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Míra dotace: bude upřesněno ve Výzvě

Výše dotace: bude upřesněno ve Výzvě

Způsobilé výdaje: pořízení elektromobilu, zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - IV. VÝZVA

Celková alokace: 2 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018

Cíl programu: podpora projektů, které zvýší nabídku nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 45 % malý, 35 % střední a 25 % velký podnik

Výše dotace: 1 mil. Kč – 120 mil. Kč

Způsobilé výdaje: osobní náklady, nájemné, služby expertů, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem.

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NÁKUPU TECHNOLOGIE 2018

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o blížící se možnosti pro získání dotace na nákup strojů v rámci jarního kola Programu rozvoje venkova.
Podání žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 3. 4. do 23. 4. 2018.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

Typ žadatele: mikro (do 10 zaměstnanců) a malé podniky (do 49 zaměstnanců), zaměřené na prvotní zpracování dřeva.

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Max. výše investice: 5 mil. Kč

Způsobilé výdaje: technologie pro mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (výroba řeziva a jeho základní opracování – pilařské podniky); stroje a zařízení pro dopravu materiálu v areálu provozovny; mokré sklady dříví, sušení, paření a impregnace masivního dřeva; stavební úpravy související s umístěním strojů; nákup pozemků maximálně do 10 %.

Specifika programu: v případě realizace stavebních prací bude potřeba doložit již k datu podání žádosti o dotaci platné stavební povolení či ohlášení stavby.

Podpora se naopak nevztahuje na investice, které souvisí s průmyslovým zpracováním dřeva (např. výroba nábytku tzn., že není podporován nákup CNC strojů, briketovacích a peletovacích strojů, štípacích strojů na palivové dřevo, vysekávací, krájecí, stříhací nebo loupací stroje na dýhy, rovinné nebo profilové frézy, vrtačky, dlabačky, soustruhy, brusky, leštičky, frézky, ohýbací stroje, technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, FVE panely atd.).

Za průmyslové zpracování dřeva se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva. 

Pokud bude požadována dotace vyšší než 1 mil. Kč, musí žadatel prokázat dobré finanční zdraví za poslední tři uzavřené roky.

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ TITULY NA POŘÍZENÍ STROJŮ 2017 - 2018

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech pro získání DOTACE NA NÁKUP TECHNOLOGIE.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost následující dotační tituly, které platí pro celou ČR kromě hl. města Prahy:

TECHNOLOGIE - VII. VÝZVA PRŮMYSL 4.0

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 2. 2018

Datum ukončení: 14. 5. 2018

Cíl programu: pořízení nové technologie a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč - 20 mil. Kč

Způsobilé výdaje na výrobní technologie: mohou tvořit maximálně jednu třetinu z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje musí být na nevýrobní technologie.

 • Příklady výrobní technologie: obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece atd.
 • Příklady nevýrobní technologie: technologie zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd., diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních atd.

ÚSPORY ENERGIE - III. VÝZVA

Celková alokace: 6 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 4. 2018

Cíl programu: realizace opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti.

Příklady podporovaných aktivit: snižování energetické náročnosti výrobních procesů; modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; modernizace soustav osvětlení; využití odpadní energie ve výrobních procesech, atd.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 % malé, 40 % střední a 30 % velké podniky

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 400 mil. Kč

INOVACE - V. VÝZVA

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018

Cíl programu: nákup strojů a jiného technologického vybavení pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu. Vývoj musí být před podáním žádosti ukončen.

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: nákup strojů, software, projektová dokumentace, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí.